92/42/EEC

Sıcak Su Kazanları Yönetmeliği (BED)


Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında, belirli nominal çıkış gücü düzeylerinde enerji verimini teşvik ederek tasarruf sağlamaktır.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında, belirli nominal çıkış gücü düzeylerinde enerji verimini teşvik ederek tasarruf sağlamaktır.

Kapsam

Bu Yönetmelik, nominal çıkış gücü 4 kW'dan az 400 kW'dan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek, çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.
Kapsam Dışı Hususlar
Aşağıda belirtilen kazanlar ve teçhizat bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları.
b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar.
c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz v.b. yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar.
d) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar.
e) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW'dan düşük cihazlar.
f) Üretimi devamlılık arzetmeyen; bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

Kazanlarda Verim

Bu Yönetmelik kapsamına giren kazanları üretenler aşağıda belirtilen verim şartlarına uymak zorundadırlar.
Nominal güçte 70 ºC ortalama kazan suyu sıcaklığında ve %30 kısmi yükte kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında faydalı kazan verim değerleri tabloda belirtilen değerlere uygun olmalıdır.
Kazanların ısıtma sistemi ve temizlik amaçlı sıcaksu sağlama gibi çift işlevi olması halinde sözü edilen verim şartları sadece ısıtma fonksiyonu ile ilgilidir.

Kazanların Enerji Performanslarına Göre Etiketlenmesi

Bakanlık kazanların enerji performanslarının açıkça doğrulanabilmesini sağlayacak özel bir etiketleme sistemini, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen prosedürler çerçevesinde uygulayabilir. Söz konusu etiketleme sistemi 7 nci maddede belirtilen standart kazan şartlarından daha iyi verime sahip kazanlara da uygulanır.

Verimlilik şartları hem nominal güçte hem de 0,3 Pn (%30 kısmi yükte) sağlanmalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

Modül B: AT Tip İncelemesi
1. Bu modül, onaylanmış kuruluşun, üretimi planlanan kazanı temsil eden numunenin yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu araştırdığı ve tasdik ettiği prosedürü tanımlar.
2. Üretici AT Tip incelemesi başvurusunu, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir.
- Üreticinin isim ve adresi
- Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa da yapılmadığını belirten yazılı bir beyanname,
- Aşağıdaki madde 3'te belirtilen teknik dosya,
Başvuru sahibi, bundan sonra "tip" olarak adlandırılacak olan numuneyi onaylanmış kuruluşa teslim eder. Onaylanmış kuruluş test programını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu başka numuneler isteyebilir.
3. Teknik dosya, kazanın, Yönetmelik gereklerine uygunluğunu ortaya koyacak şekilde hazırlanır. Teknik dosya, uygunluk değerlendirmesinin amacına göre kazanın tasarımı, üretimi ve çalışmasına ilişkin bilgileri kapsar ve dosya muhteviyatı, ilgili olduğu ölçüde aşağıdaki hususları içerir;
- Genel bir tip tanımlaması,
- Tasarım ve imalat çizimleri, parçaların, parça gruplarının ve devrelerin şemaları v.s.
- Çizimlerin, şemaların ve kazanın çalışmasının anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar,
- Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde atıfta bulunulan ve kısmen veya tamamen uygulanan standartların listesi, bu standartların uygulanmadığı durumlarda temel gerekleri karşılamak üzere benimsenen çözümlerin açıklamaları
- Tasarım hesaplamalarının ve muayenelerin sonuçları,
- Test raporları.
4. Onaylanmış kuruluş, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
4.1 Teknik dosyayı incelemek, tipin teknik dosyaya uygun olarak imal edildiğini doğrulamak ve bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde atıfta bulunulan standartların ilgili hükümlerine uygun olarak tasarımlanmış unsurları ve bu standartların ilgili maddelerini uygulamaksızın tasarımlanmış parçaları tanımlamak,
4.2 Uyumlaştırılmış standartların uygulanmadığı durumlarda, üreticinin benimsediği çözümlerin, Yönetmelikte belirtilen temel gereklere uyup uymadığını kontrol etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak,
4.3 Üreticinin, ilgili standartları uygulamayı tercih etmesi halinde, bu standartların gerçekten uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek için uygun muayeneleri ve gerekli testleri yapmak veya yaptırmak.
4.4 Muayenelerin ve gerekli testlerin yapılacağı yeri başvuru sahibi ile birlikte tespit etmek.
5. Tipin Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi halinde, onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT tip inceleme belgesi düzenler. Bu belge, üreticinin ad ve adresini, muayenenin sonuçlarını, geçerlilik şartlarını ve onaylanmış tipin tanımı için gerekli bilgiyi içerir.
Teknik dosyanın ilgili bölümlerinin bir listesi AT tip inceleme belgesine eklenir ve bir nüshası, onaylanmış kuruluşça muhafaza edilir.
AT Tip İnceleme Belgesinin verilmesinin reddedilmesi halinde, onaylanmış kuruluş red nedenlerini ayrıntılı bir şekilde üreticiye yazılı olarak bildirir. Üretici bu karara itiraz edebilir.
6. Kazanda, temel gereklere veya kazanın kullanımı için belirlenmiş şartlara uygunluğu etkileyebilecek değişikliklerin olması halinde ek onay alınması gerekir. Bu durumda üretici, onaylanmış kazandaki her değişiklik hakkında, AT Tip İnceleme Belgesi ile ilgili teknik dosyayı muhafaza eden onaylanmış kuruluşu bilgilendirir. Bu takdirde onaylanmış kazandaki değişiklik için ilgili onaylanmış kuruluştan ek bir onay alınır. Bu ek onay, önceki asıl AT Tip İnceleme Belgesinin eki olarak verilir.
7. Her onaylanmış kuruluş, verdiği tip inceleme belgeleri ve ek belgeler ile bunların geri çekilmesine ilişkin yaptığı işlemler hakkında diğer onaylanmış kuruluşları bilgilendirir.
8. Diğer onaylanmış kuruluşlar, AT Tip İnceleme Belgelerinin ve/veya ek onayların kopyalarını ve bunların eklerini, bu belgeleri düzenleyen onaylanmış kuruluştan temin edebilirler.
9. Üretici teknik dosya ile birlikte AT tip inceleme belgelerinin ve bunlarla ilgili ek onayların birer nüshasını, ilgili son kazanın imalatından itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
EK IV
Modül C: Tipe Uygunluk
1. Bu modül, üreticinin, kazanın AT tip inceleme belgesinde açıklanan tipe uygun olduğunu ve Yönetmelik gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici her kazana CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler.
2. Üretici, üretilen kazanların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe ve Yönetmeliğin verim gereklerine uygun olarak üretimini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır.
3. Üretici, uygunluk beyanının bir nüshasını, ilgili son kazanın üretiminden itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
4. Üretici tarafından seçilen bir onaylanmış kuruluş, kazan kontrollerini rastgele aralıklarla yapar veya yaptırır. Onaylanmış kuruluş tarafından üretim mahallinde bitmiş kazanlar arasından alınan uygun sayıda numune, Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla muayene edilir ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde atıfta bulunulan ilgili standartta belirtilen testlere veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Kontrol edilmiş ürünlerden bir veya daha fazlasının uygun olmadığı durumlarda, onaylanmış kuruluş uygun önlemleri alır.
Modül D: Üretim Kalite Güvencesi
1. Bu modül, aşağıda madde 2 de belirtilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, ürünün, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygunluğunu ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirdiğini beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici, her ürüne CE uygunluk işareti iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında aşağıda madde 4 de açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası yer alır.
2. Üretici, üretim ve bitmiş kazan denetimi ve testi için aşağıda madde 3'te belirtilen onaylanmış bir kalite sistemini uygular ve aşağıda madde 4'te açıklanan gözetime tabi olur.
3. Kalite Sistemi:
3.1 Üretici, kazanlara yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için, kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir:
- Tasarımlanan kazan kategorisiyle ilgili tüm bilgiler,
- Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar,
- AT tip inceleme belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya.
3.2 Kalite sistemi, kazanların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olmasını ve Yönetmeliğin gereklerini yerine getirmesini temin eder.
Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler, sistematik ve düzenli bir biçimde yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu; kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların doğru anlaşılmasını sağlayacak ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir;
- Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin kazan kalitesine dair yönetim sorumlulukları,
- Üretim, kalite kontrol ve kalite güvencesi teknikleri, kullanılacak yöntem ve sistematik faaliyetler,
- Üretimden önce, üretim aşamasında ve üretimden sonra gerçekleştirilecek muayeneler ve testler ile bunların gerçekleştirilme sıklıkları,
- Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları,
- İstenilen kazan kalitesinin sağlanmasının ve kalite sisteminin verimli işlemesinin gözetimi için araçlar.
3.3 Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemlerinin, bu gereklere uygun olduğu varsayılır.
Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az bir tanesi ilgili ürün teknolojisini değerlendirme konusunda deneyimli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üretim yerini denetleme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.     
3.4 Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve sistemin yeterli ve verimli şekilde devamını sağlar.
Üretici, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilmiş kalite sisteminin madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.
4. Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu
4.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediğini tespit etmektir.
4.2 Üretici, denetim amacıyla, onaylanmış kuruluşun üretim, muayene ve test etme ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa gerekli her türlü bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını sağlar.
4.3 Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler.
4.4 Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Gerekiyorsa, onaylanmış kuruluş üreticiye ziyaret raporu ve gerçekleştirilmişse test raporu verir. 
5. Üretici aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Bakanlığa sunar.
- Madde 3.1 de belirtilen dokümanlar,
- Madde 3.4 de belirtilen değişiklik bildirimi,
- Madde 3.4, Madde 4.3 ve Madde 4.4'te belirtilen onaylanmış kuruluş karar ve raporları
6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.
Modül E: Ürün Kalite Güvencesi
Bu modül, aşağıda madde 2 de bildirilen yükümlülükleri yerine getiren üreticinin, kazanların ve cihazların, AT tip inceleme belgesinde tanımlanan tipe uygun olduğunu beyan ve garanti ettiği prosedürü tanımlar. Üretici her kazan ve cihaza CE uygunluk işaretini iliştirir ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenler. CE uygunluk işaretinin yanında, aşağıda madde 4 de açıklanan gözetimden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası yer alır.
2. Üretici, bitmiş kazan ve cihazın denetimi ve testi için, aşağıda madde 3'de belirtilen onaylanmış bir kalite sistemini uygular ve aşağıda madde 4 de belirtilen gözetime tabi olur.
3. Kalite Sistemi
3.1 Üretici, kazanlarına ve cihazlarına yönelik kalite sisteminin değerlendirilmesi için kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa başvuruda bulunur. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir.
- Tasarımlanan kazan ve cihaz kategorisiyle ilgili tüm bilgiler,
- Kalite sistemiyle ilgili dokümanlar,
- AT tip inceleme belgesinin bir kopyası ve onaylanmış tipe ilişkin teknik dosya.
3.2 Kalite sistemi altında, her kazan ve cihaz muayene edilir ve bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu garanti etmek için Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde atıfta bulunulan uyumlaştırılmış standartlarda öngörülen testler veya eşdeğer testlere tabi tutulur. Üretici tarafından benimsenen tüm unsurlar, gerekler ve hükümler; sistematik ve düzenli bir şekilde yazılı kurallar, işlemler ve talimatlar şeklinde dosyalanarak muhafaza edilir. Kalite sistemi dokümantasyonu, kalite programları, plan, el kitapları ve kayıtların aynı şekilde anlaşılmasını sağlar ve özellikle aşağıdakilerin yeterli bir tanımlamasını içerecek şekilde düzenlenir;
- Kalite hedefleri ve organizasyon yapısı ile işletmenin kazan ve cihaz kalitesine dair yükümlülükleri ve yetkileri,
- Üretimden sonra yapılacak muayene ve testler,
- Kalite sisteminin verimli işlemesinin gözetimi için kullanılan araçlar,
- Muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri, ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtları.
3.3 Onaylanmış kuruluş, yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğini tespit etmek üzere kalite sistemini değerlendirir. İlgili uyumlaştırılmış kalite güvence standardını uygulayan kalite sistemlerinin, bu gereklere uygun olduğu varsayılır.
Onaylanmış kuruluş adına denetimi gerçekleştiren grubun üyelerinden en az bir tanesi ilgili kazan ve cihaz teknolojisini değerlendirmede deneyimli olmalıdır. Değerlendirme prosedürü, üretim yerini değerlendirme ziyaretini de içerir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.
3.4 Üretici, onaylandığı şekliyle kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini yerine getirir ve sistemin yeterli ve etkin bir şekilde devam etmesini sağlar.
Üretici, kalite sisteminde yapmayı düşündüğü herhangi bir değişiklik hakkında kalite sistemini onaylayan onaylanmış kuruluşu bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluş, tasarlanan değişiklikleri değerlendirir ve değiştirilen kalite sisteminin yukarıda madde 3.2 de belirtilen gerekleri yerine getirip getirmediğine ve yeniden bir değerlendirmenin gerekip gerekmediğine karar verir. Karar, muayene sonuçları ve gerekçeleri ile birlikte üreticiye bildirilir.
4. Onaylanmış Kuruluşun Gözetim Sorumluluğu
4.1 Gözetimin amacı, üreticinin onaylanmış kalite sisteminden doğan yükümlülüklerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediğini tespit etmektir.
4.2 Üretici, onaylanmış kuruluşun denetim amacıyla kontrol, test ve depolama yerlerine girmesine izin verir ve onaylanmış kuruluşa her türlü gerekli bilgiyi, özellikle, kalite sistemine ilişkin dokümanları, muayene raporları, test ve kalibrasyon verileri ve ilgili personelin nitelik raporları gibi kalite kayıtlarını temin eder.
4.3 Onaylanmış kuruluş, üreticinin kalite sistemini sürdürdüğünden ve uyguladığından emin olmak için, periyodik olarak denetim yapar ve üreticiye bir denetim raporu düzenler.
4.4 Onaylanmış kuruluş ilave olarak, üreticinin haberi olmadan ziyaretlerde bulunabilir. Bu ziyaretlerde onaylanmış kuruluş, kalite sisteminin doğru işlediğini tetkik etmek için testler yapabilir veya yaptırabilir. Gerekiyorsa onaylanmış kuruluş, üreticiye ziyaret raporu ve gerçekleştirilmişse test raporu verir.
5. Üretici, aşağıdaki bilgileri, son ürünün üretildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder ve istendiğinde Bakanlığa vermek zorundadır.
- Madde 3.1 in ikinci bendinde belirtilen dokümanlar,
- Madde 3.4 ün ikinci fıkrasında belirtilen değişiklik bildirimi,
- Madde 3.4 ün son fıkrasında ve madde 4.3 ile madde 4.4 te zikredilen onaylanmış kuruluş kararı ve raporları.
6. Her onaylanmış kuruluş, verilen ve geri çekilen kalite sistemi onayları hakkında, diğer onaylanmış kuruluşlara bilgi verir.

Modül Seçim Tablosu