2014/35/EU - (2006/95/EC)

Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD)


Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı; bu Yönetmelik kapsamına giren elektrikli teçhizatın bu Yönetmelikte yer alan emniyet gerekleri ve uygunluk değerlendirme prosedürlerini sağladıktan sonra piyasaya arzı için gerekli olan emniyet kuralları ile uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam

(1) Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt -1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

Aşağıdakiler Kapsam Dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat

- Radyoloji ve tıbbi amaçlı elektrikli teçhizat

- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar

- Elektrik sayaçları

- Evde kullanılan fiş ve prizler

- Elektrikli çit kumandaları

- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)

- Avrupa Topluğu üyesi ülkelerin katıldığı uluslararası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine

uygun, gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

Teknik Dosya

Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa imkan verebilmelidir. Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

- Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.

- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs.

- Elektrikli teçhizatın çalışması, sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar.

- Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standardların listesi, standardların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.

- Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları.

- Deney raporları

- İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.

- İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.

Uygunluk Beyanı

Uygunluk beyanı aşağıdaki temel esaslardan oluşmalıdır:

- İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Elektrikli teçhizatın tarifi,

- Gerektiği takdirde uyumlaştırılmış standardlara atıf

- Gerektiği takdirde, kullanılmış olan teknik talimatname,

- Gerektiği takdirde, uygun olduğu diğer yönetmeliklere atıf,

- İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin kimliği,

- CE uygunluk işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.

Temel Sağlık ve Güvenlik Kuralları

1- Genel şartlar

a) Elektrikli teçhizatın tanınmasını, yapılma amacına uygun ve emniyetli bir şekilde kullanılmasınısağlayacak temel özellikler teçhizat üzerine ya da bu mümkün değilse, beraberindeki bir uyarı belgesinde Türkçe olarak verilecektir.

b) İmalatçı veya marka ismi ya da ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine ya da bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

c) Elektrikli teçhizat bütünü meydana getiren parçaları ile birlikte emniyetli ve düzgün bir şekilde monte edilerek bağlanabilmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

d) Elektrikli teçhizat, yapılma amacına uygun olarak kullanılması ve yeterli şekilde bakımının yapılmasıkaydıyla, bu Ekin 2 nci ve 3 üncü paragraflarında belirtilen tehlikelere karşı koruma sağlanacak şekilde tasarlanıp üretilmelidir.

2- Elektrikli teçhizattan kaynaklanan tehlikelere karşı korunma

a) İnsan ve evcil hayvanların, doğrudan ya da dolaylı elektrik temasından kaynaklanabilecek fiziksel

yaralanma ya da diğer tehlikelere karşı yeterince korunmasını,

b) Tehlikeye yol açabilecek ısı, ark ya da radyasyonun oluşmamasını,

c) İnsan, evcil hayvan ve malların, elektrikli teçhizattan kaynaklanan ve tecrübelerle anlaşılan elektrik dışı tehlikelere karşı yeterince korunmasını,

d) Tahmin edilebilecek durumlar için yalıtımın uygun olmasını, sağlamak için bu Ekin 1 numaralı paragrafına uygun olarak teknik özellikte tedbirler alınmalıdır.

3- Elektrikli teçhizat üzerindeki harici etkilerden kaynaklanan tehlikelere karşı korunma

a) Elektrikli teçhizatın beklenen mekanik gerekleri insan, evcil hayvan ve malları tehlikeye düşürmeyecek şekilde karşılamasını,

b) Elektrikli teçhizatın beklenen çevre şartlarında mekanik olmayan etkilere, insan, evcil hayvan ve malları tehlikeye düşürmeyecek şekilde dayanıklı olmasını,

c) Elektrikli teçhizatın, tahmin edilebilecek aşırı yük durumlarında insan, evcil hayvan ve malları tehlikeye düşürmemesini, sağlamak için bu Ekin 1 inci paragrafına uygun olarak teknik tedbirler alınmalıdır.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü

1- İç üretim kontrolü belirtilen yükümlülükleri yerine getiren imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi aracılığıyla yapılan elektrikli teçhizatın bu Yönetmeliğin kurallarını yerine getirdiğini temin ve beyan eden bir işlemdir. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi her elektrikli teçhizata CE uygunluk işaretini iliştirmek ve yazılı bir uygunluk beyanı düzenlemek zorundadır.

2- İmalatçı, bu Ekin 3 numaralı paragrafında belirtilen teknik dosyayı hazırlamalıdır. İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik dosyayı en azından son ürünün imalatından sonraki 10 yıllık bir süre için ilgili ulusal yetkililerin emrine sunmak üzere incelenmek amacıyla muhafaza eder. İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin Türkiye’de bulunmadığı durumda, bu yükümlülük elektrikli teçhizatı Türk piyasasına arz eden gerçek veya tüzel kişilerin sorumluluğundadır.

3- Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa imkan verebilmelidir. Bu tür değerlendirmelerle ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.

- Elektrikli teçhizatın genel tanımlaması.

- Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs.

- Elektrikli teçhizatın çalışması, sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar.

- Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standardların listesi, standardların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları.

- Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları.

- Deney raporları

- İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir.

- İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.