2014/30/EU - (2004/108/EC)

Elektromanyetik Uyumluluk CE Belgesi (EMC)


Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

Kapsam

(1) Bu Yönetmelik, cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma  nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu ifade eder

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları ifade eder.

Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı ifade eder.

2 ) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

a) 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği  kapsamında bulunan donanım,

b) Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,

c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

Teknik Dosya

Teknik dosya cihazın temel gereklere uygunluğunun değerlendirilebilmesini sağlamalıdır. Teknik dosya cihazın tasarım ve imalâtını ve özellikle de:

- Cihazın genel bir tarifini,

- Varsa, kısmen ya da tamamen uygulanan uyumlaştırılmış standartlara uygunluğun kanıtını,

- İmalâtçının uyumlulaştırılmış standartları uygulamadığı veya kısmen uyguladığı durumlarda, Ek II’nin birinci paragrafında belirtilen elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinin bir tarifini, yapılan tasarım hesaplarının sonuçlarını, yapılan incelemeleri, deney raporlarını ve benzerlerini içerecek şekilde bu Yönetmeliğin temel gereklerini karşılamak için alınan tedbirlerin açıklaması ve tarifini,

- Ek III’te belirtilen işlem izlendiğinde, onaylanmış kuruluştan alınan bir beyanı kapsamalıdır.

Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir:

- Bu Yönetmeliğe bir atıf,

- 9 uncu maddenin (a) bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,

- İmalâtçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği şartnamelere tarihli bir atıf,

- Beyan tarihi,

- İmalâtçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası.

Temel Sağlık ve Güvenlik Kuralları

1- Koruma Şartları

Donanım aşağıda belirtilen hususları sağlayacak şekilde en son teknolojiye göre tasarımı yapılmalı ve imal edilmelidir:

a) Oluşan elektromanyetik bozulma, telsiz ve telekomünikasyon donanımın veya diğer donanımın tasarlandıkları şekilde çalışmasına engel olacak seviyeyi aşmamalıdır.

b) Donanımın tasarlandığı gibi kullanımı sırasında beklenen elektromanyetik bozulmaya karşı bağışıklık, tasarlanan kullanımında kabul edilemez performans kaybına yol açmaksızın çalışmasını sağlayacak seviyede olmalıdır.

2- Sabit tesisatla ilgili özel şartlar

Sabit bir tesisat iyi mühendislik uygulamaları kullanılarak ve aksamların tasarlanan kullanımıyla ilgili bilgilere uyularak, birinci paragrafında yer alan koruma şartlarını karşılayacak şekilde kurulmalıdır. Bu iyi mühendislik uygulamaları belgelenmeli ve belgeler sabit tesisat çalıştığı sürece, sorumlu kişi/kişiler tarafından ilgili ulusal yetkili kuruluşların denetimine açık tutulmalıdır

Uyumlaştırılmış standartlar

(1) Uyumlaştırılmış standart, bir "Avrupa Şartı" oluşturmak amacı ile Komisyon tarafından belirtilen işlemlere uygun olan ve Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilmiş teknik şartnamedir. Uyumlaştırılmış standarda uymak zorunlu değildir.

(2) Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun donanımın, Ek I’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır. Bu varsayım, uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standardın veya standartların ve bu uyumlaştırılmış ulusal standartlarda yer alan ilgili temel gereklerin kapsamı ile sınırlıdır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standartlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete’de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyon’a iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

(4) Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık çıkartılacak tebliğ ile Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını Resmî Gazete’de yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri

7 nci Maddede Belirtilen Uygunluk Değerlendirme İşlemi (İç Üretim Kontrolü)

1- İmalâtçı Ek I’in 1 numaralı paragrafında belirtilen koruma şartlarının karşılanması açısından, ilgili olaylara göre cihazın elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesini yapmalıdır. Atıfları Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış olan ilgili tüm uyumlulaştırılmış standartların doğru uygulanması elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesi yapılmasına eşdeğer olacaktır.

2- Elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesinde, tasarlanan bütün normal çalışma şartları dikkate alınmalıdır. Cihazın farklı şekillerde düzenlenebildiği durumlarda elektromanyetik uyumluluk değerlendirmesi, cihazın imalâtçı tarafından tasarlandığı gibi kullanımını tespit ettiği bütün muhtemel düzenlemelerde Ek I’in birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarını karşılayıp karşılamadığını teyit etmelidir.

3- Ek IV’te yer alan hükümlere göre, imalâtçı cihazın bu Yönetmeliğin temel gereklerine uygun olduğunu gösteren teknik dosya düzenlemelidir.

4- İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, teknik dosyayı cihazın son imal edildiği tarihten itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.

5- Cihazın ilgili bütün temel gereklere uygunluğu, imalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından verilen AT uygunluk beyanı ile gösterilmelidir.

6- İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, AT uygunluk beyanını cihazın son imal edildiği tarihinden itibaren en az on yıl süreyle yetkili kuruluşların incelemesine açık tutmalıdır.

7- Ne imalatçı ne de yetkili temsilcisi Türkiye’de yerleşik değil ise, AT uygunluk beyanını ve teknik dosyayı yetkili kuruluşların incelemesine açık tutma yükümlülüğü, cihazı Türkiye piyasasına arz eden kişiye aittir.

8- İmalâtçı, ürünlerin bu Ekin üçüncü paragrafında belirtilen teknik dosyaya ve bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak imal edilmesini sağlamak için gerekli bütün önlemleri almalıdır.

9- Teknik dosya ve AT uygunluk beyanı Ek IV’te yer alan hükümlere uygun olarak düzenlenmelidir.

7 nci Maddede Belirtilen Uygunluk Değerlendirme İşlemi

1- Bu işlem, aşağıdaki şekilde tamamlanan Ek II’nin uygulanmasından oluşur.

2- İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi teknik dosyayı 14 üncü maddede belirtilen onaylanmış kuruluşa sunmalı ve bununla ilgili onaylanmış kuruluştan değerlendirme istemelidir. İmalâtçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, temel gereklerin hangi hususların değerlendirilmesi gerektiğini onaylanmış kuruluşa belirtmelidir.

3- Onaylanmış kuruluş teknik dosyayı inceleyecek ve teknik dosyanın, bu Yönetmeliğin değerlendirilecek şartlarının yerine getirilmiş olduğunu gerektiği şekilde gösterip göstermediğini kontrol edecektir. Cihazın uygun olduğu teyit edilirse, onaylanmış kuruluş imalâtçıya veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisine cihazın uygun olduğuna dair bir beyan vermelidir. Bu beyan, temel gereklerin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirilen yönleriyle sınırlı olmalıdır.

4- İmalâtçı, onaylanmış kuruluşun beyanını teknik dosyaya koymalıdır.